تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب لباس عروس در کتاب های مختلف دارای تفاسیر متعددی است. نحوه دیدن لباس عروس در خواب و چگونگی حالت شما در خواب بیانگر تفسیر دقیق خواب شما است. تعبیر خواب پوشیدن لباس عروس، یا تعبیر خواب هدیه دادن لباس عروس، یا تعبیر دیدن لباس عروس در تن دیگران با تعابیر مختلفی است که در این مقاله به آن اشاره می کنیم.

تعبیر خواب لباس عروسی در کتاب تفسیر رویا

در کتاب تفسیر رویا دیدن لباس عروس در خواب نشان دهنده احساسات و امید های شما برای ازدواج است. اگر خوابی که دیده اید در انتها پایان تلخ داشته باشد نشان از اظطراب شما در مورد حوادث زندگی و اتفاقات آینده است.

همچنین اگر در خواب لباس عروس را به این صورت ببینید که از مادر خود به عنوان هدیه دریافت می کنید نشان از ویژگی هایی است که از مادرتان به شما می رسد و موجب بهبود رابطه عاطفی شما با همسرتان می شود.

در تعبیر های جدید لباس عروس نشان از رو به رو شدن با اتفاقات جدید در زندگی است. همچنین سر و صدای عروسی نیز به معنی شادی واقعی در زندگی است. تعبیر خواب لباس عروس در نظر معبران اسلامی به صورت زیر است.

تعبیر خواب پوشیدن لباس عروس برای زن متاهل

از دیدگاه دانیال نبی در مورد پوشیدن لباس عروس برای زن متاهل به چند حالت است:
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که لباس عروسی بر تن کرده دلیل بر غم و اندوه است.
 • اگر زن متاهلی لباس سفید بپوشد و در آن لباس احساس شادمانی و تندرستی کند نشان از ابتلا شدن به غم و غصه است.
 • اگر زن متاهلی لباس عروس سفید بپوشد و در آن لباس ناراحت باشد نشان از فراخی روزی و کسب و کار همسر وی است.
 •  اگر زن متاهلی در خواب ببیند لباس عروس بر تن کرده و می خواهد مجدد ازدواج کند نشان از جدایی دارد.

تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب لباس عروسی برای دختر مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که لباس عروس پوشیده است از دیدگاه ابن سیرین به صورت زیر تعبیر می شود:

 • اگر دختر مجردی در خواب بیند که لباس عروسی پوشیده است دلیل بر شادی اهل خانه است.
 • اگر دختر جوان بیند لباس عروس بر تن کرده است و می گرید به معنی این است که به زودی یکی از آرزو های بزرگ وی دستیافتنی خواهد بود.

تعبیر خواب تور لباس عروسی از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن تور لباس عروس در خواب از دیدگاه انلی بیتون به شرح زیر است:
 • دیدن تور لباس عروس در خواب، نشانه این است که در زندگی شما تغییری رخ می دهد که باعث شادمانی شما خواهد شد.
 • اگر دختری در خواب بیند که تور لباس عروس پوشیده است به این معنی است که اتفاق های خوبی برایش رخ می دهد.
 • اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورت کنار رفته یا به زمین می افتد به این معنی است که با مشکلاتی مواجه می شود و گرفتار مصیبت می شود.

تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب لباس عروس کثیف

آنلی بیتون نسبت به تعبیر خواب لباس عروس کثیف چنین تعبیر می کند:

 • دیدن لباس عروسی در خواب، علامت آن است که با دوستانی صمیمی رو به رو می شوید و کارهایتان به خوبی پیش می رود.
 • دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب، نشانه آن است که ارتباط شما با افراد شایسته قطع می شود.

لباس عروسی در کل نشانه تعهد و ازدواج است. حال با توجه به حالت و نحوه لباس عروس این تعابیر با تغیراتی مواجه می شوند. اگر خواب ببینید که لباس عروسی شما در روز عروسیتان گم شده است نشانه این است که سعی دارید در یک موقعیت اجتماعی نقشی بیابید و از این نقش می ترسید.